Σελίδες

Thessaloniki video tour

31/5/17

Θέματα Επιλογής Διευθυντών Σχολικων Μοναδων


Αποτέλεσμα εικόνας για δημ σχολειο

Περιγραφή
‘Έχει παρατηρηθεί ότι η πλειονότητα των διευθυντών
των σχολείων αποστέλλει στο γραφείο
εκπαίδευσης στατιστικά στοιχεία και δεδομένα των σχ
ολικών μονάδων, τα οποία δεν είναι
απολύτως ακριβή (πχ αριθμός μαθητών, τμημάτων, βαθμ
ός κάλυψης του ωραρίου των
εκπαιδευτικών κλπ). Το φαινόμενο έχει λάβει διαστάσ
εις επιδημίας με αποτέλεσμα η ηγεσία του
υπουργείου να λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενη σε ανακ
ριβή στοιχεία. Η έλλειψη αξιοπιστίας στα
στατιστικά στοιχεία συμβάλλει σημαντικά στη διασπάθ
ιση των διαθέσιμων για την παιδεία πόρων
(οικονομικών και ανθρώπινων).
Περιγραφή
Σας καταγγέλλεται από γονείς μαθητών που φοιτούν στ
ο σχολείο σας ότι κατά την ώρα της
Φυσικής Αγωγής δεν γίνεται μάθημα και ο εκπαιδευτικ
ός Φυσικής Αγωγής επιτρέπει στους
μαθητές «να κάνουν ότι θέλουν, να πάρουν μπάλα, να
συζητούν, να τρώνε ή να κάνουν βόλτες».
Περιγραφή:
Διευθυντής σχολικής μονάδας έχει πληροφορηθεί ότι σ
το σχολείο που έχει πρόσφατα τοποθετηθεί
το κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών και του προηγούμε
νου διευθυντή δεν ήταν θετικό. Μάλιστα,
έχει πληροφορηθεί ότι και οι σχέσεις του Συλλόγου Γ
ονέων με τους εκπαιδευτικούς δεν ήταν και
τόσο καλές και γι’ αυτό αρκετοί εκπαιδευτικοί είχαν
ζητήσει μετάθεση. Ο νέος Διευθυντής επιθυμεί
να εργαστεί σ’ ένα θετικό κλίμα κι έτσι σκέφτεται ν
α έχει μια σειρά από συνεδρίες με το
προσωπικό του σχολείου του για να ενθαρρύνει τους ε
κπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις ιδέες τους
σχετικά με το σχολείο, τις δυνατότητες και τις αδυν
αμίες καθώς και στρατηγικές για τη βελτίωση
της λειτουργίας του.
Περιγραφή:
Σε έρευνα που διεξήχθη στο σχολείο σας διαπιστώθηκ
ε ότι κατά την τελευταία τριετία δεν
παρουσίασε ένδειξη ανανέωσης και ανάπτυξης δραστηρι
οτήτων, ώστε να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες προκλήσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
πως δεν είχε αναληφθεί από κανένα νέο
πρόγραμμα, π.χ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής
Υγείας. Επίσης δεν παρατηρήθηκε
εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο, αν και λειτουργεί
«μια χαρά», όπως διαβεβαιώνουν οι
εκπαιδευτικοί. Κεντρικά ζητήματα στις συνεδριάσεις
του συλλόγου διδασκόντων ήταν η πειθαρχία
των μαθητών, οι μέτριες επιδόσεις τους και η καθαρι
ότητα στο σχολείο.
Περιγραφή:
O νέος Διευθυντής της σχολικής μονάδας διαπίστωσε ό
τι το σχολείο του έχει εισαγάγει νέα
προγράμματα π.χ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγή
ς Υγείας, Μουσειακής Αγωγής μέσα στα
τελευταία τρία χρόνια. Ταυτόχρονα όμως, διαπίστωσε
ότι η επικοινωνία με τους γονείς και με την
ευρύτερη κοινότητα ήταν αποσπασματική και χωρίς προ
γραμματισμό. Αυτό το κατάλαβε στις
πρώτες επαφές με τους σύλλογο γονέων, ο οποίος του
παραπονέθηκε ότι τα παιδιά είναι
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
2
αποκομμένα και ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αδιάφορο
ι ως προς τις εξωσχολικές δραστηριότητες
των παιδιών και ότι τίποτε καινούριο δεν γίνεται στ
ο σχολείο.
Περιγραφή:
O νέος Διευθυντής της σχολικής μονάδας διαπίστωσε ό
τι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά
βανδαλισμού σε βάρος της σχολικής περιουσίας και το
υ διδακτηρίου την ώρα που το σχολείο δεν
βρίσκεται σε λειτουργία. Σε σύσκεψη με τους εκπαιδε
υτικούς του σχολείου κατάλαβε ότι
υπεύθυνοι δεν είναι μαθητές αλλά «εξωσχολικοί». Οι
εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι χρόνια τώρα
προσπαθούν να πείσουν για να τοποθετηθούν συστήματα
ασφάλειας και περίφραξης στα σχολεία,
αλλά κανείς δε συμφωνεί γιατί το κόστος είναι υπερβ
ολικό και πέραν των δυνατοτήτων των
σχολικών επιτροπών.
Περιγραφή:
Ως νέα διευθύντρια του σχολείου λαμβάνεται την εξή
ς επιστολή από γονείς του σχολείου σας:
Αγαπητή Διευθύντρια,
Ως γονείς μαθητή του σχολείου σας θέλουμε να θέσουμ
ε υπόψη σας κάποια προβλήματα που
έχουμε εντοπίσει στην τάξη στην οποία φοιτά ο γιος
μας. Οι παρατηρήσεις μας προέρχονται κυρίως
από τις συνομιλίες που είχαμε με το γιο μας, ο οποί
ος μας ανέφερε ότι η εκπαιδευτικός
συστηματικά χρησιμοποιεί φράσεις όπως, «είστε βλάκε
ς», «είστε ανόητοι» και «η συμπεριφορά
σας είναι χειρότερη και από ενός παιδιού δύο χρονών
». Εάν δεν γίνει κάτι σύντομα θα παρέμβουμε
άμεσα και εμείς και άλλοι γονείς.
Περιγραφή:
Η έρευνα στα θέματα Εκπαιδευτικής Διοίκησης έχει αν
αδείξει ότι ένας εκπαιδευτικός ηγέτης
πρέπει να έχει συγκεκριμένο όραμα. Στο νέο σας σχολ
είο, διαβάσατε κάτι που άφησε ο
προηγούμενος διευθυντής: «πάντα είχα ένα όραμα για
το πώς θέλω να είναι το σχολείο μου, όταν
εγώ δεν θα είμαι εδώ. Το βασικό για μένα είναι να ν
ιώθουν όλοι δημιουργικοί και να ανανεώνουν
το αναλυτικό πρόγραμμα με δικές τους καινοτομικές ι
δέες. Μάλιστα, το κυριότερο είναι όλοι,
εκπαιδευτικοί και μαθητές, να νιώθουν ασφάλεια να δ
οκιμάζουν και να αισθάνονται ότι κανείς δεν
θα τους επιπλήξει για τα λάθη, αλλά θα τα χρησιμοπο
ιήσουν ως μαθησιακές ευκαιρίες».
Περιγραφή:
Η έρευνα στα θέματα Εκπαιδευτικής Διοίκησης έχει αν
αδείξει ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική
θετική σχέση μεταξύ της επιμεριστικής ηγεσίας (η ηγ
εσία που διαμοιράζεται και ασκείται μεταξύ
πολλών) από τη μια και την ονομαζόμενη «ακαδημαϊκή
αισιοδοξία» των εκπαιδευτικών (η αίσθηση
των εκπαιδευτικών ότι μπορούν να καταφέρουν σχεδόν
τα πάντα στον ακαδημαϊκό τους χώρο
έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότη
τές τους, δηλαδή την αίσθηση της
αυτοεπάρκειάς τους).
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
3
Περιγραφή:
Η έρευνα στα θέματα Εκπαιδευτικής Διοίκησης αναφέρε
ι ότι οι διευθυντές σχολείων που
επιτυγχάνουν υψηλά εκπαιδευτικά επίπεδα στα σχολεία
τους, επιδεικνύουν (μεταξύ άλλων) τα
εξής γνωρίσματα: Έχουν βαθειά σκέψη, στοχασμό και ε
ίναι διά βίου μαθητές. Bρίσκουν χρόνο να
στοχαστούν για τις πράξεις τους. Έχουν τη βαθιά πεπ
οίθηση ότι μπορούν να επηρεάσουν πολύ
περισσότερο από μια ηγετική θέση παρά από άλλη θέση
στο σύστημα. Είναι ριψοκίνδυνοι και δεν
φοβούνται να "εκφράσουν τις βαθύτερές τους σκέψεις"
με άνεση. Αρκετές φορές ριψοκινδυνεύουν
και παίρνουν αποφάσεις ακόμα και ενάντια στις οδηγί
ες του Υπουργείου ή παίρνουν
πρωτοβουλίες χωρίς τη ρητή έγκριση της προϊσταμένης
αρχής.
Περιγραφή:
Όπως αναφέρει ένας Διευθυντής σχολικής μονάδας, ότα
ν πρωτοδιορίστηκε, επικρίθηκε η όλη
διοικητική του τακτική ως ιδιαίτερα αυστηρή και ως
εκ τούτου πέρασε πολύ δύσκολες καταστάσεις
με την ευρύτερη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικούς,
γονείς, μαθητές). Φέτος επιθυμεί τα
πράγματα να είναι διαφορετικά. Γι’ αυτό, διανύοντας
τώρα τον τρίτο χρόνο υπηρεσίας του,
υιοθέτησε μια επιφυλακτική στάση προσπαθώντας να κρ
ατήσει μακριά τα αρνητικά σχόλια της
κοινότητας. Ακόμα και τα οικονομικά θέματα τα χειρί
ζεται με φειδώ, για να μην κατηγορηθεί για
σπατάλη. Δεν πιέζει κανέναν, δέχεται εισηγήσεις και
προσπαθεί να είναι δίκαιος στις αποφάσεις
του. Για κάθε του ενέργεια όμως, σκέφτεται πρώτα τη
ν αντίδραση των γονιών.
Περιγραφή:
Η εκπαιδευτική έρευνα αναφέρει ότι η ανάγκη για συν
εχή επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών ολοένα θα μεγαλώνει. Oι επιστημονικές
και τεχνολογικές πληροφορίες τώρα
διπλασιάζονται κάθε 3 χρόνια περίπου και ο καθένας
μας είναι πιθανό να αλλάξει σταδιοδρομία ή
επάγγελμα περίπου 5 έως 7 φορές κατά τη διάρκεια τη
ς επαγγελματικής ζωής του. Συνεπώς, η
γνώση και η εμπειρία με ένα μεγάλο εύρος ικανοτήτων
τοπικής διοίκησης (όπως είναι η ανάπτυξη
και ο χειρισμός του προϋπολογισμού του σχολείου, οι
διοικητικές λειτουργίες, η ανάπτυξη και ο
έλεγχος του αναλυτικού προγράμματος, κτλ.) θα κατασ
τούν απαραίτητες.
Περιγραφή:
Για να προωθήσει τις αλλαγές που επιθυμούσε, ο διευ
θυντής ενός σχολείου ακολούθησε μια
συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά είχε συναντήσεις με
γονείς, με μαθητές και με εκπαιδευτικούς,
ώστε να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα. Στη συνέχεια
, προσπάθησε να αλλάξει τους κανονισμούς
στα θέματα πειθαρχίας των μαθητών. Σε συνεδρία προσ
ωπικού μερικοί εκπαιδευτικοί αντέδρασαν
αρνητικά και δεν αποδέχονταν καμιά αλλαγή. Σύμφωνα
με το διευθυντή, αυτό οφειλόταν στο
γεγονός ότι αυτή η ομάδα εκπαιδευτικών διοικούσε άτ
υπα το σχολείο για αρκετό χρονικό
διάστημα με συνέπεια κανένας διευθυντής να μην μπορ
εί να διευθύνει το σχολείο χωρίς τη δική
τους υποστήριξη.
Περιγραφή:
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
4
Η διεθνής εκπαιδευτική έρευνα δείχνει ότι οι διευθυ
ντές σχολείων επιδρούν κυρίως έμμεσα στα
μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών τους μέσω των εξή
ς παραγόντων:
Δίνουν μεγάλη έμφαση στην επίτευξη υψηλών ακαδημαϊκ
ών επιπέδων
Αξιολογούν τη διδασκαλία και μάθηση που συμβαίνει σ
τα σχολεία τους
Δημιουργούν συνεργατικές ομάδες εκπαιδευτικών
Δίνουν πληροφορίες σε όλο το προσωπικό σχετικά με τ
ις γενικές επιδόσεις των μαθητών
του σχολείου
Παρέχουν ευκαιρίες για εξωσχολικές δραστηριότητες τ
ων μαθητών τους
Περιγραφή:
Η διεθνής εκπαιδευτική έρευνα δείχνει ότι η εμπιστο
σύνη και η αίσθηση εμπιστοσύνης μεταξύ του
προσωπικού, των μαθητών και της διεύθυνσης είναι πο
λύ σημαντικά στοιχεία για να μπορεί ο
διευθυντής με άνεση να προωθεί ένα σύστημα συμμετοχ
ικής ηγεσίας και δημοκρατικού
πλουραλισμού στο σχολείο. Όμως, για να δημιουργηθεί
αυτή η εμπιστοσύνη απαιτούνται
ικανότητες διάγνωσης και κατοχής συναισθηματικών χα
ρακτηριστικών της προσωπικότητας από
μέρους του διευθυντή, καθώς επίσης και μια βασική ι
κανότητα να συνδέει την εξουσία που του
δίνει η θέση του με την προσωπικότητά του.
Περιγραφή:
«Εντός λεπτών από τη στιγμή που ο οπλισμένος μπήκε
στο σχολείο και πυροβόλησε μαθητές, η
αστυνομία και προσωπικό επείγουσας ιατρικής βοήθεια
ς βρίσκονταν επί τόπου. Τα τραυματισμένα
παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και τα υπόλο
ιπα παρέμειναν στις τάξεις τους, όπου ότι
ήταν ασφαλή. Το τηλεφωνικό «δέντρο» τέθηκε αμέσως σ
ε λειτουργία με σκοπό να καθησυχαστούν
οι γονείς και να εξασφαλιστεί η βοήθειά τους. Σε τρ
ιάντα λεπτά, ψυχολόγος, κοινωνικοί λειτουργοί,
όπως και ιδιώτες επαγγελματίες και γονείς είχαν φθά
σει για βοήθεια. Ο λυκειάρχης μίλησε στους
γονείς και σε κάθε τάξη είπε στους μαθητές τι ακριβ
ώς συνέβη. Πριν οι γονείς πάρουν τα παιδιά,
ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες βοήθειας από ειδικ
ούς ψυχικής υγείας.»
Περιγραφή:
Σύμφωνα με έρευνες στο εκπαιδευτικό μας σύστημα εντ
οπίζονται στοιχεία «χαλαρής συνοχής»,
όπως για παράδειγμα σε σχέση με τη διδακτική μεθοδο
λογία που προτείνεται (π.χ. μετωπική
διδασκαλία, μέθοδος project) ή σε σχέση με την εφαρ
μογή καινοτομιών (π.χ. ευέλικτη ζώνη) ή σε
σχέση με τις αντιδράσεις και τις επιρροές που ασκού
νται από το περιβάλλον σε μεταρρυθμιστικές
προσπάθειες (π.χ. συνδικαλιστική κάλυψη ή και παρώθ
ηση σε άρνηση εφαρμογής νομοθετικών
ρυθμίσεων ή καινοτομιών).
Περιγραφή:
Σε συνεδρίαση που συγκαλέσατε με τους εκπαιδευτικού
ς του σχολείου σας για την αντιμετώπιση
ενός συγκεκριμένου προβλήματος (αντιμετώπιση κρουσμ
άτων ενδοσχολικής βίας), και μετά από
σχετική συζήτηση, με βάση την πληρέστερη δυνατή πλη
ροφόρηση που μπόρεσαν να εξασφαλίσουν
Περιγραφ
ή:
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
5
όλοι οι μετέχοντες, προσδιορίστηκε το πρόβλημα, ανα
πτύχθηκαν εναλλακτικές προτάσεις, επελέγη
η προσφορότερη λύση και ελήφθη μια ομόφωνη απόφαση.
Είναι όμως γνωστό ότι η εφαρμογή και
ο βαθμός υλοποίησης μιας απόφασης είναι το κρίσιμο
κριτήριο που τη χαρακτηρίζει ως καλή
απόφαση ή ως μια καλή πρόθεση. Διότι πάντα υπάρχουν
παράγοντες (π.χ. δαπάνες,
συνθήκες περιβάλλοντος κ.ά.) που επηρεάζουν ή εμποδ
ίζουν την επίτευξη του
επιθυμητού αποτελέσματος.
Περιγραφή:
Σε σχολείο της Ξάνθης εκπαιδευτικός έκανε παρατήρησ
η στη μαθήτρια Κ. Μ. γιατί κατ’ επανάληψη
δεν έφερνε στο σχολείο το βιβλίο των μαθηματικών. Μ
ετά το συμβάν, και κατά τη διάρκεια του
μαθήματος, η μαθήτρια ζήτησε από τον εκπαιδευτικό ν
α πάει στην τουαλέτα. Τότε επισκέφθηκε το
γραφείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, που στεγ
άζεται σ’ ένα μικρό χώρο στο ισόγειο του
σχολείου και εξέφρασε το παράπονό της για το συμβάν
στην αντιπρόεδρο του Συλλόγου που
βρισκόταν την ώρα εκείνη στο γραφείο του Συλλόγου Γ
ονέων. Η εν λόγω κυρία ανέφερε το γεγονός
με γραπτή αναφορά της στον Διευθυντή
του σχολείου
.
Περιγραφή:
Σε σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας, από πτώση σοβά
δων από την οροφή της αίθουσας
διδασκαλίας τραυματίστηκε ελαφρά μια μαθήτρια, η οπ
οία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ στο τοπικό Νοσοκομείο για να της παρασχεθούν ο
ι πρώτες βοήθειες. Το γεγονός έγινε
γνωστό στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία
έσπευσαν να το καλύψουν και γι’ αυτό
ζήτησαν άδεια από τον Διευθυντή του σχολείου να μπο
υν στο χώρο του σχολείου την ώρα της
λειτουργίας του, για να ενημερώσουν την κοινή γνώμη
της περιοχής.
Περιγραφή:
Ύστερα από υπερχείλιση του ποταμού Έβρου δημιουργήθ
ηκε πρόβλημα στη λειτουργία μιας
σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής του σχολείου αποφά
σισε να διακοπούν τα μαθήματα για τρεις
μέρες.
Περιγραφή:
Ο σύλλογος γονέων στη σχολική μονάδα στην οποία διε
υθύνετε διαμαρτύρεται εντόνως για την
επιθετική και επικίνδυνη συμπεριφορά ενός μαθητή, ο
οποίος εμφανίζει και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, κηρύσσει αποχή των μαθητών από τα μαθήματα
και ζητά την απομάκρυνση του
συγκεκριμένου μαθητή από το σχολείο.
Περιγραφή:
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ενός Σχολείου υποβά
λλει στον Διευθυντή του σχολείου γραπτή
διαμαρτυρία για την εκκεντρική και πλήρη ακροτήτων
αμφίεση μιας εκπαιδευτικού και ζητά την
παρέμβαση του.
Περιγραφή:
Περιγραφή:
Περιγραφή:
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
6
Παρόλο που η αλλαγή είναι αναπόσπαστο στοιχείο της
ζωής και της ύπαρξής μας, οι εκπαιδευτικοί,
όπως κι όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι, αντιδρούν στις α
λλαγές για διαφορετικούς λόγους. Οι λόγοι
αυτοί σχετίζονται με τις ανησυχίες και τους φόβους
που προκαλεί κάθε καινοτομία και με το
γεγονός ότι αναπόφευκτα περικλείει και το στοιχείο
της αποτυχίας. Άλλοι λόγοι είναι ο φόβος που
προκαλεί η απόκλιση από τον καθιερωμένο τρόπο εργασ
ίας, η αδιαφορία, η αρνητική στάση, η
έλλειψη ενδιαφερόντων, το υψηλό αίσθημα κινδύνου, τ
α παλιά ενδιαφέροντα, και οι διαφορετικές
αντιλήψεις για τη φύση, τον προσανατολισμό και τη σ
κοποθεσία του σχολείου.
Περιγραφή:
Σύμφωνα με τη θεωρία ιεράρχησης των αναγκών του Mas
low ο άνθρωπος από τη φύση του πρώτα
αναζητεί την ικανοποίηση των φυσιολογικών αναγκών (
τροφή, ένδυση κτλ.), και όταν αυτές
ικανοποιηθούν αναζητά την ικανοποίηση των αναγκών α
σφάλειας (ανεργία, κατοικία κτλ.), των
κοινωνικών αναγκών (αποδοχή, φιλία κτλ.), των αναγκ
ών εκτίμησης (κύρος, επιτυχία κτλ.), με
στόχο να φτάσει στην ικανοποίηση των ανώτερων αναγκ
ών αυτοπραγμάτωσης (ιδανικά, οράματα),
που σημαίνουν προσωπική ολοκλήρωση. Σε έρευνα διαπι
στώθηκε ότι στους Έλληνες
εκπαιδευτικούς η έλλειψη που παρατηρείται για τις δ
ιάφορες ανάγκες, με βάση τη διαφορά
μεταξύ της πραγματικής και ιδανικής ικανοποίησης, σ
ε φθίνουσα τάξη έντασης, εμφανίζεται με την
παρακάτω σειρά: 1) ανάγκες για αυτονομία, 2) ανάγκε
ς για αυτοπραγμάτωση, 3) ανάγκες για
γόητρο και υπόληψη, 4) ανάγκες για ασφάλεια, 5) κοι
νωνικές ανάγκες.
Περιγραφή:
Επιστημονική έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: «
αναφερόμενοι στα θέματα ηγεσίας στην
εκπαίδευση και κυρίως στη σχολική ηγεσία παρατηρούμ
ε ότι τα διοικητικά στελέχη της
εκπαίδευσης και κυρίως αυτά των νομαρχιακών υπηρεσι
ών καθώς και των αντίστοιχων σχολικών
μονάδων δεν έχουν περιθώρια επιρροής έναντι των υφι
σταμένων τους, διότι κυρίως η άσκηση των
καθηκόντων τους είναι αυστηρά προκαθορισμένη από αν
ώτερα ιεραρχικά κλιμάκια, με
αποτέλεσμα την αδυναμία έκφρασης νέων απόψεων διοίκ
ησης ή ανάδειξης προσωπικών
ικανοτήτων.»
Περιγραφή:
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι μία από τις αποτελεσματ
ικότερες μορφές επικοινωνίας μεταξύ της
Διοίκησης και των εργαζομένων σε μία Υπηρεσία, είνα
ι η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Η
επαφή αυτή συχνά παραβλέπεται από την Διοίκηση με α
ποτέλεσμα να δημιουργούνται άλλοι
δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών μιας Υπηρε
σίας.
Περιγραφή:
Έχετε αναλάβει Δ/ντής Δ/ντρια σχολείου και διαπιστώ
νετε ότι ενώ εσείς δίνετε εντολή να γίνει κάτι
με μια συγκεκριμένη διαδικασία, διαφορετική από αυτ
ήν που μέχρι τώρα ακολουθείται,
εισπράττετε την αντίδραση των εκπαιδευτικών του σχο
λείου. Μάλιστα μία υπάλληλος λέει
χαρακτηριστικά: «Μα κύριε/κυρία Δ/ντά/Δ/ντρια πάντα
έτσι το κάναμε, γιατί πρέπει να αλλάξει
αυτό τώρα;»
Περιγραφή:
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
7
Μόλις έχετε αναλάβει την Δ/νση ενός σχολείου και έχ
ει προκύψει κάποιο θέμα, για το οποίο θα
πρέπει να εργαστείτε το απόγευμα. Ζητάτε από έναν ε
κπαιδευτικό του σχολείου σας να μείνει μαζί
σας για να σας βοηθήσει στην διεκπεραίωση αυτή και
εκείνος αντιδρά. Μάλιστα κάποια στιγμή σας
λέει: «Τόσον καιρό λειτουργούσαμε μέσα στο ωράριό μ
ας, γιατί να αλλάξει αυτό τώρα; Αφού δεν
πληρώνομαι παραπάνω γιατί να δουλέψω περισσότερο;»
Περιγραφή:
Έχετε μόλις αναλάβει την Δ/νση ενός σχολείου και αν
τιλαμβάνεστε μετά από λίγες μέρες ότι
υπάρχουν έντονες συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ τ
ων εκπαιδευτικών του. Το κλίμα είναι
εχθρικό, οι αντιπαραθέσεις συνεχείς και αυτό λειτου
ργεί ανασταλτικά για την επιτέλεση του έργου
του. Η διαπίστωση έγινε και είστε αποφασισμένος/η
να επιλύσετε το θέμα αυτό κατά τρόπο
αποτελεσματικό προς όφελος της λειτουργίας του σχολ
είου και της αποκατάστασης καλού
εργασιακού κλίματος.
Περιγραφή:
Ένας φίλος σας εργάζεται σε κάποιο σχολείο άλλης πε
ριφέρειας από τη δική σας. Συζητώντας μαζί
σας εκφράζει παράπονα για τον Διευθυντή του. Κάποια
στιγμή σας λέει: «Ο Διευθυντής μου δεν με
επαινεί ότι και αν κάνω. Πρόσφατα τελείωσα κάτι που
ήταν δύσκολο και το είχε ζητήσει
επανειλημμένα από άλλους χωρίς να ανταποκριθούν και
εκείνος αντέδρασε λέγοντας: «Μάλιστα,
τέλειωσε κι αυτή η εκκρεμότητα». Έπειτα γύρισε την
πλάτη και έφυγε. Προσπαθώ συνέχεια να
κάνω καλά τη δουλειά μου, όμως ειλικρινά δεν έχω κα
μιά διάθεση πια να ακούσω τον Διευθυντή
μου. Πρόσεξε μην κάνεις τα ίδια.
Περιγραφή
Η διεθνής βιβλιογραφία έχει καταγράψει την σημαντικ
ότητα του ρόλου του διευθυντή σχολείου
στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών.
Περιγραφή
Η ελληνική οικογένεια επενδύει ένα μεγάλο μέρος του
οικογενειακού προϋπολογισμού για την
εκπαίδευση των παιδιών της. Η αγωνία για το μέλλον
των παιδιών οδηγεί τους γονείς - κηδεμόνες
στην «ανάμειξή» τους στα θέματα του σχολείου.
Πρόσφατα ο διευθυντής σχολείου, σας διαμαρτυρήθηκε
ότι μέλη του συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων αναμειγνύονται σε θέματα του σχολείου και
συγκεκριμένα προβαίνουν σε αρνητικές
κρίσεις για την ποιότητα της διδασκαλίας συγκεκριμέ
νων εκπαιδευτικών, για το περιεχόμενο και τη
μεθοδολογία της διδασκαλίας τους. Μπροστά στο πρόβλ
ημα που έχει δημιουργηθεί και εντείνεται
ο διευθυντής της σχολικής μονάδας προτίθεται να διε
υθετήσει το θέμα στην βάση της άποψης: «Οι
εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά το έργο τους και
οι γονείς δεν επιτρέπεται ή δεν είναι σωστό,
να ανακατεύονται στα διδακτικά θέματα με αποτέλεσμα
να απασχολούν τους εκπαιδευτικούς από
το έργο τους.»
Περιγραφή
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
8
Οι διευθυντές σχολικών μονάδων ως ηγέτες των εκπαιδ
ευτικών οργανισμών σύμφωνα με την
θεωρία των Blake και Muton αντιμετωπίζουν το δίλημμ
α μεταξύ της επιδίωξης επίτευξης
αποτελεσμάτων και της διαμόρφωσης καλών ανθρώπινων
σχέσεων. Οι 5 διαφορετικοί τύποι ηγέτη
που προκύπτουν με βάση την παραπάνω θεωρία είναι:
Α. Αδιάφορος ηγέτης, (αδιαφορεί για τα αποτελέσματ
α και τις καλές σχέσεις)
Β. Διευθυντής Λέσχης, (ενδιαφέρεται για τις καλές σ
χέσεις και αδιαφορεί για την επίτευξη των
στόχων και των αποτελεσμάτων)
Γ. Διευθυντής της μέσης οδού, (εξισορροπεί μεταξύ τ
ης επίτευξης των στόχων του οργανισμού και
των καλών σχέσεων)
Δ. Διευθυντής του καθήκοντος, (η μάθηση των μαθητών
είναι το κύριο μέλημά του και αδιαφορεί
για τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών)
Ε. Διευθυντής ενεργητικής συμμετοχής, (Διοίκηση με
έμφαση στην συνεχή παρώθηση των
εκπαιδευτικών και την επίλυση των προβλημάτων προς
όφελος των μαθητών)
Περιγραφή
Οι διευθυντές σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την ανάλ
υση των καθηκόντων τους, αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση,
αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύ
ουν διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση
ιδεών και απόψεων και αίρουν αμφιβολίες και αμφισβη
τήσεις.
Περιγραφή
Οι Διευθυντές
σχολικών μονάδων
στο πλαίσιο της ευθύνης τους, πρέπει να υποστηρίζου
ν από
διοικητική άποψη την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτο
μιών και, σύμφωνα με μια άποψη, πρέπει
να προωθούν τη διάχυση καλών πρακτικών, οι οποίες ε
ισάγονται στην εκπαίδευση,
τόσο στα
διοικητικά, όσο και στα παιδαγωγικά θέματα
.
Περιγραφή
Οι διευθυντές σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την ανάλ
υση των καθηκόντων τους, αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση,
αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύ
ουν διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση
ιδεών και απόψεων και αίρουν αμφιβολίες και αμφισβη
τήσεις. Κατά την διάρκεια της θητείας σας
θα κληθείτε να εφαρμόσετε μια σειρά αλλαγών, οι οπο
ίες είναι ήδη προγραμματισμένες. Η
εμπειρία σας στην επίτευξη επιτυχημένης αλλαγής είν
αι πολύτιμη στην μελλοντική καριέρα σας.
Περιγραφή
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία οι μαθητές με μαθη
σιακές δυσκολίες πρέπει να
υποστηρίζονται, ώστε να κατακτήσουν το μέγιστο επίπ
εδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Πρόσφατες
έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με μαθησιακές δ
υσκολίες εγκαταλείπουν το σχολικό
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
9
περιβάλλον, διότι δεν υποστηρίζονται με σωστό τρόπο
. Ο πληθυσμός των μαθητών της παραπάνω
κατηγορίας ανέρχεται στο 6% του μαθητικού δυναμικού
της περιφερείας σας.
Περιγραφή
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, οι μαθητές με χαμ
ηλή επίδοση πρέπει να υποστηρίζονται,
ώστε να κατακτήσουν το μέγιστο δυνατό γι’ αυτούς επ
ίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων (ενισχυτική
διδασκαλία ή πρόσθετη διδακτική στήριξη). Εμπειρικέ
ς μελέτες έχουν δείξει ότι τα παραπάνω
προγράμματα αντιμετωπίζονται με δυσφορία αν όχι με
αρνητικό τρόπο από την εκπαιδευτική
κοινότητα. Αποτέλεσμα της στάσης αυτής είναι το γεγ
ονός, ότι οι γονείς δεν εμπιστεύονται τα
προγράμματα και οι μαθητές κυρίως ότι ο βαθμό βελτ
ίωσης των επιδόσεων των μαθητών δεν
είναι ανάλογος με τους πόρους, ανθρώπινους και υλικ
ούς, που απορροφά η ενισχυτική διδασκαλία
ή η πρόσθετη διδακτική στήριξη.
Περιγραφή
Οι διευθυντές
σχολείων
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις κα
ι αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν εν
δεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύουν
διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση ιδεών και απόψεων
και αίρουν αμφιβολίες και
αμφισβητήσεις. Σύμφωνα με την Διοικητική Επιστήμη,
ο διευθυντής της «μέσης οδού» επιδιώκει
την κατά το δυνατό πιο ικανοποιητική επίτευξη των σ
τόχων του σχολείου, αλλά χωρίς να χαλάσει
τις σχέσεις του με τους συναδέλφους. Ο διευθυντής τ
ης «μέσης οδού» επιλύει τις διαφορές μεταξύ
των δύο μερών επιδιώκοντας και τα δύο μέρη να είναι
ευτυχισμένα.
Περιγραφή
Ένας Δήμος ζητά από τον Δ/ντή του σχολείου να του χ
ορηγήσει απλά δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα των μαθητών του σχολείου (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου,
ιθαγένεια), προκειμένου να τους προσφέρει δωρεάν ασ
φαλιστική κάλυψη από ιδιωτική εταιρεία.
Περιγραφή
Ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων ενός σχολεί
ου κατόπιν έντονων διαφωνιών για το
χωρισμό/κατανομή των τάξεων (Σεπτέμβριος) ενόψει το
υ νέου σχολικού έτους αποφάσισαν να
προβούν σε κλήρωση.
Περιγραφή
Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας συγκαλεί σύλλογο διδα
σκόντων κατά τα οριζόμενα χωρίς να έχει
ενημερώσει τα μέλη επί των εισηγήσεων.
Περιγραφή
Μετά το πέρας του διαλείμματος, ο εκπαιδευτικός καθ
υστέρησε για μερικά λεπτά να εισέλθει στην
τάξη που είχε μάθημα, καθώς συνομιλούσε με ένα γονέ
α για την πρόοδο του παιδιού του. Στον
ελάχιστο αυτό χρόνο, κάποιο παιδί τραυματίστηκε ελα
φρά μέσα στην αίθουσα. Ο εκπαιδευτικός
θεωρεί ότι υπεύθυνος για τον τραυματισμό είναι ο εφ
ημερεύων, καθώς ο ίδιος –όπως υποστήριξε-
εκείνη την ώρα συνομιλούσε με γονέα και ως εκ τούτο
υ δε θα μπορούσε να βρίσκεται στην τάξη
του. Ο Διευθυντής καλείται να δώσει λύση στο διαπλη
κτισμό των εκπαιδευτικών.
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
10
Περιγραφή
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων δημοτικού σχολείου ζη
τά με αίτησή του αντίγραφο των
πρακτικών μιας συγκεκριμένης συνεδρίας που θεωρεί ό
τι τον αφορούν. Ο Διευθυντής του σχολείου
αρνείται να παραχωρήσει αντίγραφο, με τον ισχυρισμό
ότι η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων
είναι εσωτερική υπόθεση του σχολείου.
Περιγραφή
Γονέας, με αίτησή του προς το Διευθυντή του σχολείο
υ, ζητά τη χορήγηση βεβαίωσης ότι η κόρη
του φοιτά στην Ε’ τάξη του σχολείου. Ο Διευθυντής τ
ου σχολείου κωλυσιεργεί, προφασιζόμενος
φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα να έχει περάσει σχεδό
ν 1 μήνας και η βεβαίωση να μην έχει
εκδοθεί.
Περιγραφή
Εκπαιδευτικός, ενόψει του Σαββατοκύριακου, έχει μετ
αβεί στο νησί όπου είναι η μόνιμη κατοικία
του. Τη Δευτέρα, τηλεφωνεί στο Διευθυντή και του αν
αφέρει ότι λόγω δυσμενών καιρικών
συνθηκών δε θα μπορέσει να βρίσκεται στο σχολείο. Ο
Διευθυντής αναφέρει ως δικαιολογημένη
την απουσία στην Προϊστάμενη αρχή και ζητά εκπαιδευ
τικό για να καλύψει το κενό, γνωρίζοντας
ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις δασκάλων στη συγκεκρ
ιμένη Διεύθυνση.
Περιγραφή
Διευθυντής σχολείου έχει παρατηρήσει ότι εκπαιδευτι
κός του σχολείου του χρησιμοποιεί το
φωτοτυπικό μηχάνημα για την κάλυψη προσωπικών του α
ναγκών. Του έχει επισημάνει
επανειλημμένως να αποφεύγει τέτοιου είδους χρήσεις,
αλλά αυτός συνεχίζει. Πώς πρέπει να
ενεργήσει ο Διευθυντής;
Περιγραφή
Διευθυντής σχολείου έχει παρατηρήσει ότι εκπαιδευτι
κός του σχολείου του χρησιμοποιεί το
φωτοτυπικό μηχάνημα για την κάλυψη προσωπικών του α
ναγκών. Του έχει επισημάνει
επανειλημμένως να αποφεύγει τέτοιου είδους χρήσεις,
αλλά αυτός συνεχίζει. Πώς πρέπει να
ενεργήσει ο Διευθυντής;
Περιγραφή
Κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, ο εκπαιδ
ευτικός Παπαδόπουλος Χαρίλαος
ορίστηκε την 25
η
Μαρτίου να συνοδεύσει τους μαθητές/τριες της τάξης
του στις τοπικές
εκδηλώσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδηλώσεων της
Περιφερειακής Διοίκησης. Ο
εκπαιδευτικός αρνήθηκε να παραστεί προφασιζόμενος ό
τι η ημέρα αυτή είναι αργία. Ο
Διευθυντής, για να μη δημιουργηθεί ευρύτερο πρόβλημ
α και φτάσει το συμβάν μέχρι τα «αυτιά»
της Διεύθυνσης, όπως είπε, συνόδευσε ο ίδιος τους μ
αθητές και τις μαθήτριες.
Περιγραφή
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
23
Ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων ενός σχολεί
ου που προήλθε από την συγχώνευση δύο
άλλων σχολείων, κατόπιν έντονων διαφωνιών για το χω
ρισμό/κατανομή των τάξεων ενόψει του
νέου σχολικού έτους αποφάσισαν να δημιουργήσουν τα
τμήματα του σχολείου με βάση το σχολείο
προέλευσης των μαθητών ώστε να μην διαταραχτούν οι
φιλίες των παιδιών. Η απόφαση αυτή
δημιούργησε σοβαρές ενστάσεις και διαφωνίες μεταξύ
των γονιών και του σχολείου.
Περιγραφή
Στο Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ, ο διευθυντής, δέχτηκε κατ
αγγελίες από το σύλλογο γονέων και
κηδεμόνων αλλά και από το 15μελές ότι κάποιος εκπαι
δευτικός εμφανίζει εμφανή αδυναμία στην
άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.
Περιγραφή
Το Νέο Σχολείο είναι προτεραιότητα της ηγεσίας του
ΥΠΕΠΘ και προβάλλει ένα σύνολο από
καινοτομίες και απαιτεί μία νέα προσέγγιση του ρόλο
υ του διευθυντή.
Περιγραφή
Ομάδα εκπαιδευτικών σας αναφέρει ότι πέντε μαθητές
της Β τάξης του γυμνασίου, στο οποίο είστε
διευθυντής, έχουν χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά
και στα γλωσσικά μαθήματα. Προτείνουν να
δημιουργηθεί ένα τμήμα ένταξης.
Περιγραφή
Στην Α ́ τάξη του γυμνασίου, στο οποίο είστε διευθυν
τής, αποστέλλεται το απολυτήριο και
εγγράφεται από το δημοτικό σχολείο μαθητής, του οπο
ίου ο πατέρας προσέρχεται πριν το τέλος
Ιουνίου και καταθέτει αξιολόγηση από το ΚΕΔΔΥ πως ε
ίναι μαθητής με «Διάχυτες Αναπτυξιακές
Διαταραχές» στο φάσμα του αυτισμού και ζητά για το
γιο του «παράλληλη στήριξη».
Περιγραφή
Εκπαιδευτικός αναφέρει στο Διευθυντή ότι ένας μαθητ
ής που φοιτά στην Β τάξη έρχεται στο
σχολείο με μώλωπες στο σώμα του και ότι πιθανόν είν
αι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ο
Διευθυντής γνωρίζει σχετικά με το γεγονός αυτό από
παρελθόντα έτη, αλλά συστήνει στην
εκπαιδευτικό ότι είναι καλύτερα να παραβλέψουν για
ακόμα μια φορά το γεγονός, καθώς ο
πατέρας είναι ιδιαίτερα βίαιος και θα υπάρξει αναστ
άτωση σε όλο το σχολείο.
Περιγραφή
Ο νέος νόμος προβλέπει την παραχώρηση της ευθύνης λ
ειτουργίας των εγκαταστάσεων των
σχολείων κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπώ
ν στο δήμο για την δημιουργική
απασχόληση των παιδιών.
Περιγραφή
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
24
Σήμερα εκφράζεται η επιστημονική θέση για συνεκπαίδ
ευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα
μάθησης και συμπεριφοράς.
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθητή χαρακτηρίζεται ως παιδαγωγι
κή πράξη. Γονέας διαμαρτύρεται στο
Διευθυντή του σχολείου για «άδικη», μη αντικειμενικ
ή αξιολόγηση του παιδιού του από τον
εκπαιδευτικό της Μουσικής. Το α ́ τρίμηνο είχε βαθμο
λογήσει με «10» και το β’ τρίμηνο «8».
Περιγραφή
Σε περίπτωση που θα υπάρξετε διευθυντής Σχολικής Μο
νάδας επιδιώκετε την ανάπτυξη και
εκπόνηση προγραμμάτων Καινοτόμων Δράσεων ήτοι: Περ
ιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , Αγωγής
Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων , στο πλαίσιο των δ
ιαθεματικών προσεγγίσεων των Αναλυτικών
Προγραμμάτων (Δ.ΕΠ.Π.Σ. ΚΑΙ Α.Π.Σ) και του ωρολογί
ου Προγράμματος.
Περιγραφή
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κο
ρυφή της σχολικής κοινότητας και είναι
διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπε
ύθυνος στο χώρο αυτό. Ειδικότερα ο
Διευθυντής της σχολικής μονάδας : Φροντίζει ώστε το
σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά,
παιδαγωγικά και επιστημονικά (ΦΕΚ
1340/2002).
Περιγραφή
Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας θεωρείται απαραίτ
ητη προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη
της προσωπικότητας και της σχολικής επίδοσης του μα
θητή. Πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι
γονείς θα πρέπει να παραμένουν μακριά από τις δράσε
ις του σχολείου, κοινώς «μακριά οι γονείς
από τις τάξεις».
Περιγραφή
Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας θεωρείται απαραίτ
ητη προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη
της προσωπικότητας και της σχολικής επίδοσης του μα
θητή.
Περιγραφή
Η διεθνής εμπειρία από την ανάπτυξη συστημάτων συλλ
ογικής εσωτερικής αξιολόγησης
(αυτοαξιολόγησης) έχει υποδείξει τα σημαντικά πλεον
εκτήματα αυτής της μορφής αξιολόγησης.
Περιγραφή
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
25
Η λειτουργία του Χ Γυμνασίου τα τελευταία χρόνια ήτ
αν ομαλή και αρμονική και ως προς τη
συνεργασία των καθηγητών μεταξύ τους αλλά και με τ
η διεύθυνση του σχολείου. Όμως η
παρουσία του νεοδιορισθέντα καθηγητή Φυσικής σηματο
δότησε αλλαγές και ανατροπές στις μέχρι
τότε καθιερωμένες διδακτικές πρακτικές του σχολείου
. Ο νέος καθηγητής εισήγαγε ένα βιωματικό
και ενεργητικό τρόπο μάθησης πέρα από τη στατική κα
ι μετωπική διδασκαλία. Ενώ οι μαθητές
ήταν ενθουσιασμένοι με τα νέα δεδομένα, οι παλιοί κ
αθηγητές αμφισβητούσαν τις καλές
προθέσεις του νέου συναδέλφου νοιώθοντας να απειλεί
ται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου
από τις καινοτομίες του. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρ
χει εχθρικό κλίμα από τους συναδέλφους και
ο καθηγητής να ζητήσει τελικά απόσπαση σε άλλο σχολ
είο, προκαλώντας έτσι τις έντονες
αντιδράσεις των μαθητών οι οποίοι επιθυμούσαν να πα
ραμείνει ο καθηγητής στο σχολείο τους.
Περιγραφή
Ο Χ και ο Ψ είναι καθηγητές ξένων γλωσσών σε ένα Δη
μοτικό Σχολείο με 350 μαθητές και έχουν
παρατηρήσει ότι το ενδιαφέρον των μαθητών για το μά
θημά τους έχει μειωθεί αρκετά τον
τελευταίο καιρό. Ο Χ, παρόλο που είναι άνθρωπος με
καινοτόμες ιδέες και με αγάπη για τη
δουλειά του, είναι αρνητικός να προβεί στην αγορά δ
ιαδραστικού πίνακα λόγω του ότι κατά τη
γνώμη του το κόστος του διαδραστικού πίνακα υπερέβα
ινε την παιδαγωγική του αξία. Ο Ψ
αντίθετα πίστευε ότι έπρεπε να προβούν στην αγορά ώ
στε να αυξηθεί το ενδιαφέρον για μάθηση
και η αποδοτικότητα των μαθητών. Τελικά υπερίσχυσε
η άποψη του Ψ και κατόπιν τέθηκε το
ερώτημα αν τους διαδραστικούς πίνακες μπορούν να το
υς χρησιμοποιούν και άλλοι δάσκαλοι.
Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικο
ί να έχουν τις βασικές γνώσεις του Η/Υ.
Περιγραφή
Οι μαθητές του ενός τμήματος Λυκείου είναι έντονα δ
υσαρεστημένοι με τον καθηγητή των
Μαθηματικών λόγω του τρόπου διδασκαλίας του και της
ανάρμοστης συμπεριφοράς του προς τους
μαθητές. Το τμήμα γνωστοποιεί το πρόβλημα στο Δεκαπ
ενταμελές του σχολείου, το οποίο
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης του
διευθυντή του σχολείου χωρίς όμως
ανταπόκριση. Οι μαθητές αναγκάζονται να καταφύγουν
σε
δυναμική διαμαρτυρία δηλώνοντας την
ανυποχώρητη στάση τους. Ο Δ/ντής τελικά ενδίδει στο
αίτημα των μαθητών, απομακρύνει τον
καθηγητή από το σχολείο και τον μεταφέρει σε συνεργ
ασία με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης στη
διοικητική υπηρεσία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο ακριτικής και δυσπρόσιτ
ης περιοχής, του οποίου οι εκπαιδευτικοί
είναι διαρκώς ανακυκλούμενοι, με συνέπεια ένας μεγά
λος αριθμός των εκπαιδευτικών του
συλλόγου σας στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να είν
αι νεοδιόριστοι.
Περιγραφή
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
26
Είστε διευθυντής σε σχολείο ακριτικής και δυσπρόσιτ
ης περιοχής, όπου ο κοινωνικός περίγυρος
είναι μικρός και σας ασκεί πιέσεις τόσο για ζητήματ
α βαθμολογίας, όσο και για ζητήματα
απουσιών, συμπεριφορών εκπαιδευτικών κτλ.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο ακριτικής και δυσπρόσιτ
ης περιοχής, του οποίου οι εκπαιδευτικοί
είναι διαρκώς ανακυκλούμενοι και προερχόμενοι από δ
ιάφορες περιοχές της Ελλάδας, με συνέπεια
ένας μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών του συλλόγου
σας να ζητά συχνά άδεια για να βρεθεί
κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, κάτι που πιθανόν ν
α δημιουργεί και κάποια λειτουργικά
προβλήματα, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ημερομην
ιών (π.χ. 23 Δεκεμβρίου).
Περιγραφή
Ένας εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα:
στην τάξη του υπάρχει ένας μαθητής, ο
οποίος παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς. Πολλοί
γονείς μαθητών που φοιτούν στην τάξη
αυτή έχουν εκφράσει φόβους για τη σωματική ακεραιότ
ητα των παιδιών τους. Ο εκπαιδευτικός
παρά τις προσπάθειές του δεν καταφέρνει να επιλύσει
το πρόβλημα και οι γονείς απευθύνονται
στο διευθυντή ζητώντας την αποπομπή του συγκεκριμέν
ου μαθητή.
Περιγραφή
Ως διευθυντής έχετε την ευθύνη για την εύρυθμη λειτ
ουργία του σχολείου σας και θεωρείτε
απαραίτητη τη πραγματοποίηση παιδαγωγικής σύσκεψης
σε εβδομαδιαία βάση ώστε να δίνεται η
ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συζητούν, να ανταλ
λάσσουν απόψεις και να σχεδιάζουν τις
μελλοντικές τους ενέργειες. Όμως κάποιοι εκπαιδευτι
κοί αντιδρούν στην παραμονή τους στο
σχολείο πέρα από το διδακτικό τους ωράριο, προκειμέ
νου να λάβουν μέρος στην
προγραμματισμένη παιδαγωγική σύσκεψη.
Περιγραφή
Σε συγκεκριμένο σχολείο εκπαιδευτικός μεταφέρει στο
διευθυντή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει
σχετικά με τη μη έγκαιρη προσέλευση ορισμένων μαθητ
ών στο μάθημα παρά τις επανειλημμένες
παρατηρήσεις του τόσο προς τους μαθητές όσο και προ
ς τους γονείς τους. Για το λόγο αυτό
αποφασίζει να απευθυνθεί στο διευθυντή του σχολείου
.
Περιγραφή
Η αρμονική συνεργασία του διευθυντή του Σχολείου κ
αι του Συλλόγου διδασκόντων είναι
αδιαμφισβήτητα απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια
λειτουργία της Σχολικής Μονάδας.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε ένα σχολείο και παρατηρείτε πως
ένας εκπαιδευτικός έρχεται καθυστερημένος
σε τακτική βάση.
Περιγραφή
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
27
Είστε διευθυντής και έχει παρατηρηθεί τα τελευταία
χρόνια ελάττωση του αριθμού των
μαθητών του σχολείου σας .
Περιγραφή
Εκπαιδευτικός του σχολείου σας καθυστερεί επανειλημ
μένα να προσέλθει στο μάθημά
του. Συνήθως την τελευταία στιγμή έχει κάτι να κάνε
ι στο γραφείο, να πάει στην τουαλέτα ή να
μιλήσει στο τηλέφωνο –συνήθως στο σπίτι του-. Η κατ
άσταση άρχισε να γίνεται ενοχλητική και
υπάρχει ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης.
Περιγραφή
Μαθητής του σχολείου σας, δημοσιεύει στο Facebook φ
ωτογραφία εκπαιδευτικού που λήφθηκε εν
ώρα μαθήματος, χωρίς την άδεια του εκπαιδευτικού.
Ο εκπαιδευτικός καταγγέλλει το γεγονός στον διευθυν
τή του.
Περιγραφή
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας ως διευθυντής κ
άποιας σχολικής μονάδας, η δασκάλα και
ο γυμναστής που διδάσκουν στην Α' Τάξη, σας ενημερώ
νουν ότι έχουν παρατηρήσει κατ ́
επανάληψη σημάδια σωματικής κακοποίησης σε μαθήτρια
της τάξης και δεν γνωρίζουν τι πρέπει
να κάνουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο και δέχεστε διαμαρτυρίε
ς από γονείς ότι εκπαιδευτικός του σχολείου
εμφανίζει αδυναμία στην άσκηση του εκπαιδευτικού έ
ργου του μέσα στην τάξη.
Περιγραφή
Ο Υποδιευθυντής του σχολείου σας κάνει δημόσια κριτ
ική αναφέροντας ότι παραμελείτε τα
καθήκοντά σας επειδή δεν τον ενημερώνετε για όσες η
μέρες δεν παρουσιάζεστε στο σχολείο.
Περιγραφή
Γονέας προσφεύγει στο Διευθυντή Εκπαίδευσης, στον
Περιφερειακό Διευθυντή και στο ΥΠΕΠΘ
εναντίον της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων Καθ
ηγητών του 7
ου
Γυμνασίου, γιατί επέβαλε
ποινή εναντίον του παιδιού του, μαθητή αυτού του σχ
ολείου.
Περιγραφή
Είστε Διευθυντής σε σχολείο και αντιλαμβάνεστε ότι
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας δεν
ενδιαφέρονται για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμ
άτων και δράσεων.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο και αντιλαμβάνεστε ότι
έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις ανάμεσα σε
εκπαιδευτικό τάξης και μαθητές εξ αιτίας της προβλη
ματικής συμπεριφοράς κάποιων μαθητών.
Περιγραφή
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
28
Είστε Διευθυντής του σχολείου και πιστεύετε ότι η Ε
σωτερική Αξιολόγηση ή Αυτοαξιολόγηση
του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας έχει σ
τόχο τη βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου. Επιθυμείτε να συμμετέχετε στο
Πρόγραμμα «Αξιολόγηση του
Εκπαιδευτικού Έργου – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στ
η Σχολική Μονάδα», ωστόσο ο Σύλλογος
Διδασκόντων έχει τις αντιρρήσεις του.
Περιγραφή
Στο Σχολείο σας παρουσιάζεται μητέρα μαθητή που υπο
στηρίζει πως ο δάσκαλος του παιδιού της
καταφέρεται με άσχημες εκφράσεις εναντίον της (ο εκ
παιδευτικός έκανε δημόσια επιτιμητικά
σχόλια για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού της). Η μη
τέρα του παιδιού, επειδή πλέον έχει
διαρραγεί η σχέση του παιδιού της με τον εκπαιδευτι
κό, ζητά την παρέμβαση του Διευθυντή.
Περιγραφή
Στο Σχολείο που πρόσφατα αναλάβατε διευθυντής σας υ
πάρχει παιδί της Β ́ τάξης Γυμνασίου που
για μεγάλα διαστήματα απουσιάζει από τα μαθήματα. Ο
ι γονείς του δεν απαντούν στις
τηλεφωνικές σας κλήσεις και από τους συναδέλφους μα
θαίνετε πως και στην Α ́ τάξη παρουσίαζε
την ίδια συμπεριφορά. Παράλληλα, τα υπόλοιπα παιδιά
του Σχολείου σας αναφέρουν πως
συναντούν το παιδί να παίζει μόνο του στο δρόμο ή ν
α κυκλοφορεί με τον πατέρα του στο
αυτοκίνητο.
Περιγραφή
Συνάδελφος παραπονείται πως έχασε την προθεσμία υπο
βολής μιας αίτησης για συμμετοχή σε
επιμορφωτικό πρόγραμμα επειδή δεν πληροφορήθηκε την
ύπαρξη της συγκεκριμένης προκήρυξης.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο και γίνεστε μάρτυρας πε
ριστατικού που αφορά στην πρόκληση
σημαντικών φθορών σε χώρο του σχολείου. Ο(οι) δράσ
της (ες) δεν αποκαλύπτονται από τους
συμμαθητές τους.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο και γίνεστε μάρτυρας επ
αναλαμβανόμενης βίαιης συμπεριφοράς από
μέρους μαθητή σε συμμαθητές του.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο και σας κατατίθεται επώ
νυμη καταγγελία από γονείς ότι
εκπαιδευτικός του σχολείου αναφέρεται με απρεπείς κ
αι απαξιωτικές εκφράσεις σε μαθητές του.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο και γίνεστε δέκτης παρα
πόνων από μαθητές για ανάρμοστη
συμπεριφορά εκπαιδευτικού προς τους μαθητές του (ει
ρωνεύεται τους μαθητές και τους μιλά
απαξιωτικά).
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
29
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο και διαπιστώνετε ότι εκ
παιδευτικός του σχολείου σας εφαρμόζει την
ποινή της ωριαίας απομάκρυνσης από το μάθημα σε συγ
κεκριμένους μαθητές του σχολείου σας.
Περιγραφή
Αναλαμβάνετε ως διευθυντής σε μία σχολική μονάδα πο
υ δεν έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο και κατά τη διάρκεια το
υ διαλλείματος συμβαίνει ένα ατύχημα σε ένα
μαθητή του σχολείου σας.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο και σας κατατίθεται επώ
νυμη καταγγελία από μαθητές ότι μαθητής
του σχολείου κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Περιγραφή
Σε συγκεκριμένα σχολεία υπάρχουν εκπαιδευτικοί που
δεν υλοποιούν προγράμματα
διαθεματικότητας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης με
την αιτιολογία ότι διαθέτουν τις ώρες αυτές
για την κάλυψη της ύλης των «βασικών» γνωστικών αντ
ικειμένων (π.χ. μαθηματικά).
Περιγραφή
Σε 12/θέσια σχολική μονάδα, μαθητής της Γ τάξης εμφ
ανίζει πολύ επιθετική συμπεριφορά με
αποτέλεσμα να δυσκολεύει πολύ το έργο του δασκάλου
της τάξης. Κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων και εξαιτίας της επιθετικής και ενίοτε
βίαιης συμπεριφοράς του εν λόγω μαθητή
προκαλούνται τραυματισμοί του ίδιου αλλά και συμμαθ
ητών του σχεδόν καθημερινά.
Ο σύλλογος γονέων κινητοποιήθηκε σε βαθμό που έγινε
συλλογή υπογραφών (γονέων) ώστε ο
μαθητής να φύγει από το σχολείο. Ο διευθυντής διαβί
βασε το έγγραφο διαμαρτυρίας των γονέων
στη Δ/νση Α/θμιας εκπαίδευσης ζητώντας να κινηθούν
οι διαδικασίες ώστε ο μαθητής να αλλάξει
σχολικό περιβάλλον.
Περιγραφή
Είστε Διευθυντής σε ένα σχολείο και σας τίθεται το
θέμα να δεχθείτε μαθητές, μετανάστες που
έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή σας και πρέπει να
ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο και σας κατατίθεται ανώ
νυμη καταγγελία ότι αποτελεί πρακτική
πολλών από τους καθηγητές-συνοδούς πάσης φύσης εκδρ
ομών που διενεργούνται από τα σχολεία,
να εμφανίζουν παραστατικά με τα οποία διεκδικούν απ
οζημιώσεις για έξοδα (π.χ. εισιτήρια, σίτιση,
ξενοδοχεία), τα οποία έχουν ήδη καλυφθεί από τις ει
σφορές των μαθητών.
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
30
Περιγραφή
Είστε διευθυντής σε σχολείο και σας κατατίθενται οι
ακόλουθες έγγραφες αιτήσεις:
Α) Αίτηση γονέα για χορήγηση αντιγράφου των πρακτικ
ών συνεδρίασης του συλλόγου
διδασκόντων του σχολείου σας
Β) Αίτηση εκπαιδευτικού του σχολείου για χορήγηση α
ντιγράφου των πρακτικών συνεδρίασης του
συλλόγου διδασκόντων
Γ) Αίτηση γονέα για χορήγηση της βαθμολογίας άλλου
μαθητή
Περιγραφή
Διευθυντής σχολείου καλεί στο γραφείο του εκπαιδευτ
ικό του σχολείου και προβαίνει σε έντονες
συστάσεις, προειδοποιώντας τον, παράλληλα, ότι την
επόμενη φορά θα υποβάλλει αναφορά στον
προϊστάμενο του Γραφείου, διότι, αντί να εκτελεί τη
ν εφημερία του σε συγκεκριμένο σημείο του
προαύλιου χώρου του σχολείου, ο εκπαιδευτικός παραμ
ένει στο γραφείο.
Ο ίδιος Διευθυντής, ωστόσο, δείχνει ανοχή και δεν α
ντιδρά με τον ίδιο τρόπο στην περίπτωση
άλλου εκπαιδευτικού, ο οποίος, επίσης, παραμένει στ
ο γραφείο όταν έχει εφημερία.
Περιγραφή
Το σχολικό κλίμα επηρεάζει καθοριστικά την αποτελεσ
ματικότητα του σχολείου. Συγκεκριμένα, το
καλό κλίμα εργασίας δημιουργεί ευχάριστα συναισθήμ
ατα στους εκπαιδευτικούς και συμβάλλει
θετικά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, με επακόλ
ουθο τη βελτίωση της επίδοσης των
μαθητών. Αντίθετα, το δυσάρεστο και απωθητικό κλίμα
επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της
εργασίας του εκπαιδευτικού και, κατά συνέπεια, μειώ
νει την αποδοτικότητα της σχολικής μονάδας.
Ο ρόλος του Διευθυντή στη διαμόρφωση θετικού κλίματ
ος στη σχολική μονάδα είναι κεντρικός και
εξαρτάται από την ικανότητά του να χειρίζεται σωστά
τον ανθρώπινο παράγοντα. Σημειώνεται ότι,
εκτός από τη σωστή συνεργασία με το διδακτικό προσω
πικό, ο Διευθυντής θα πρέπει να
επικοινωνεί σωστά με τους μαθητές και τους γονείς.
Περιγραφή
Σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται η
Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου
της Σχολικής Μονάδας, με στόχο τη βελτίωση της ποιό
τητας του εκπαιδευτικού έργου.
Περιγραφή
Σε αρκετά σχολεία, τα οποία είναι στελεχωμένα από τ
ην αρχή του σχολικού έτους, παρατηρείται το
φαινόμενο να μην υλοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών,
να μην υλοποιούνται εκπαιδευτικές
δραστηριότητες (όπως θέατρο, χορωδία κ.λ.π.), να μ
ην εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα
(όπως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας κ.λ.
π.).
Περιγραφή
Σε αρκετά σχολεία παρατηρούνται προβλήματα στις σχέ
σεις που αναπτύσσονται μεταξύ των
εκπαιδευτικών του σχολείου και αφορούν στη συνεργασ
ία, στην επικοινωνία, στην ανταλλαγή
πληροφοριών και εμπειριών και στην αμοιβαία εμπιστο
σύνη, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στη
διαμόρφωση θετικού κλίματος μεταξύ των μελών του Συ
λλόγου Διδασκόντων.
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
31
Περιγραφή
Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια η επιθ
ετικότητα μεταξύ των εφήβων έχει αυξηθεί. Κι
αυτό είναι ένα πρόβλημα που συνεχώς αυξάνεται και ο
ι επιπτώσεις του επηρεάζουν τόσο το
σχολικό περιβάλλον όσο και την κοινωνία.
Περιγραφή
Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι πολύ εργατικ
οί και πρόθυμοι αλλά:
Δεν προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τ
ους, γιατί δεν το θεωρούν απαραίτητο.
Δεν λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. σ
χετικά με τη διδακτέα ύλη ή τις μεθόδους
διδασκαλίας, γιατί διαφωνούν με αυτές.
Δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδα
σκόντων, γιατί προτιμούν να
ασχολούνται με το διδακτικό τους αντικείμενο.
Δεν συμμετέχουν σε παιδαγωγικές συναντήσεις και στα
σεμινάρια επιμόρφωσης που
πραγματοποιούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Δεν δέχονται
στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας παρά το γεγονός ότ
ι έχουν ενημερωθεί σχετικά από
αυτούς.
Περιγραφή
Είστε διευθυντής μιας Σχολικής μονάδας, αν επιλεγε
ίτε, και διαπιστώνεται προς το τέλος της
Σχολικής χρονιάς ότι έχουν χαθεί μαθήματα λόγω κ
αταλήψεων αλλά και από τις πολλές απεργίες,
που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονι
άς με πολύ μεγάλη συμμετοχή των
συναδέλφων σας, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μ
η ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης. Το
σχολικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία, μετά από εισήγησ
η δική σας, αποφάσισε να ζητήσει
παράταση της σχολικής χρονιάς. Ενημερώνετε τον υπεύ
θυνο σχολικό σύμβουλο καθώς και το
διευθυντή εκπαίδευσης, οι οποίοι αρνούνται κατηγορη
ματικά και σας προτείνουν να λύσετε το
πρόβλημα με άλλους τρόπους. Φεύγετε αγανακτισμένος
δείχνοντας το από τα γραφεία τους.
Περιγραφή
Στο σχολείο σας, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξ
ύ τους αλλά και με τη διεύθυνση του σχολείου
ήταν ομαλή. Η παρουσία όμως ενός εκπαιδευτικού από
την αρχή της σχολικής χρονιάς, ο οποίος
προχώρησε σε αλλαγές και ανατροπές στους μέχρι τότε
τρόπους διδασκαλίας, άλλαξε το ως τότε
καλό κλίμα. Ο νέος εκπαιδευτικός. αντί της μετωπικ
ής και στατικής διδασκαλίας εφήρμοσε, τον
ενεργητικό και βιωματικό τρόπο μάθησης. Οι συνάδελφ
οι, βλέποντας τον ενθουσιασμό των
μαθητών και νιώθοντας να «απειλείται» η εύρυθμη λει
τουργία του σχολείου από τις καινοτομίες
του νέου συναδέλφου, αμφισβήτησαν τις καλές του προ
θέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν από το
εχθρικό κλίμα που δημιουργήθηκε, να αναγκασθεί ο νέ
ος εκπαιδευτικός να ζητήσει απόσπαση σε
άλλο σχολείο και να φύγει. Οι μεν συνάδελφοι ένιωσα
ν ανακούφιση, οι μαθητές όμως είχαν
έντονες αντιδράσεις γιατί επιθυμούσαν να παραμείνε
ι ο εκπαιδευτικός στο σχολείο τους.
Περιγραφή
Στην θετική κατεύθυνση της τρίτης Λυκείου διδάσκοντ
αι Βιολογία, και όλοι σχεδόν οι μαθητές
συμμετείχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό βιολογίας π
ου έγινε τη Κυριακή. Την Δευτέρα το πρωί ο
καθηγητής των μαθηματικών της κατεύθυνσης τους πληρ
οφορεί ότι έχει προγραμματίσει να
γράψουν επαναληπτικό δίωρο διαγώνισμα σε ένα κεφάλα
ιο μια και το έχουν τελειώσει, την
http://www.gdimitrakopoulos.gr
http://www.gdimitrakopoulos.gr
32
Παρασκευή. Οι μαθητές τον πληροφορούν διαμαρτυρόμεν
οι ότι την ίδια μέρα γράφουν αρχαία,
προγραμματισμένο εδώ και δύο εβδομάδες από τον καθ
ηγητή τους, και δεν προλαβαίνουν να
ανταποκριθούν και στα δύο μαθήματα. Ο καθηγητής τω
ν μαθηματικών αρνείται να αλλάξει την
ημερομηνία του διαγωνίσματος ή να συζητήσει με τον
συνάδελφο του, προτρέποντας τους
μαθητές να δώσουν βαρύτητα στο μάθημα του γιατί τα
μαθηματικά εξετάζονται πανελλαδικά ενώ
τα αρχαία όχι και δεν αλλάζει την ημερομηνία.
Περιγραφή
Κατά την έναρξη του σχολικού έτους σε ένα Γυμνάσιο
ή ένα Λύκειο υπάρχουν αντιδικίες μεταξύ
των εκπαιδευτικών μιας ειδικότητας όσον αφορά την
κατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων.
Η αντιδικία αυτή έχει γίνει «καθεστώς» στη συγκεκρι
μένη σχολική μονάδα με αποτέλεσμα να είναι
εις βάρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας αλλά και τη
ς «φήμης» της.
Περιγραφή
Ο Διευθυντής σχολείου μετά από έντονο διαπληκτισμό
που είχε με γονείς στο γραφείο του
σχολείου, τους είπε: «Περάστε έξω από το γραφείο μο
υ. Είστε ανεπιθύμητοι».
Περιγραφή
Γονέας, κατόπιν αιτήσεώς του προς το Διευθυντή του
σχολείου, ζητά τη χορήγηση βεβαίωσης ότι η
κόρη του φοιτά σε τάξη του σχολείου. Ο Διευθυντής τ
ου σχολείου κωλυσιεργεί, προφασιζόμενος
φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα να έχει περάσει σχεδό
ν 1 μήνας και η βεβαίωση να μην έχει
εκδοθεί