Σελίδες

Thessaloniki video tour

29/2/12

Νέες θέσεις εργασίας και Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων -μέχρι 14 Μαρτίου- για έναν από τους πιο  ελκυστικούς διαγωνισμούς στο Δημόσιο, αυτόν για 80 θέσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), οι οποίες θα καλυφθούν μέσω του 22ου διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Μαΐου στην Αθήνα....

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ιδιώτες αλλά και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού που κατέχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής και οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά έως και την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 τα στοιχεία τους στην αίτηση συμμετοχής, η οποία -όπως και η προκήρυξη- είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)...