Σελίδες

Thessaloniki video tour

7/7/17

Ερώτημα στο δικαστήριο της Ε.Ε. για το αν οι μοναχοί μπορεί να είναι και δικηγόροι
Προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εάν οι μοναχοί μπορεί να είναι ταυτόχρονα και δικηγόροι...
απέστειλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά από προσφυγή μοναχού που ζητεί να ακυρωθεί απόφαση του ΔΣΑ με την οποία απορρίφθηκε αίτησή του να εγγραφεί στο μητρώο του Συλλόγου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας υποστηρίζει ότι η διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων, που προβλέπει ότι οι μοναχοί κωλύονται να αποκτήσουν τη δικηγορική ιδιότητα, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και τους κανόνες δικαίου.

Και αυτό γιατί ο μοναχός δεν πληροί προυποθέσεις όπως ότι ο δικηγόρος πρέπει να απασχολείται πλήρως με την άσκηση του λειτουργήματός του, ο δε μοναχός δεν δύναται να το επιτύχει αυτό, λόγω των δεσμεύσεών του, και πως η άσκηση της δικηγορίας επάγεται αντιδικία, ασύμβατη με το μοναχικό σχήμα.

Από την πλευρά του ο μοναχός υποστηρίζει μεταξύ άλλων πως η συμμόρφωσή του προς το καθήκον εγκαταβίωσης στη Μονή της μετανοίας του θα ελέγχεται από τα εκκλησιαστικά όργανα, με αποτέλεσμα, το τελευταίο αυτό ζήτημα να μην αφορά τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Το προδικαστικό ερώτημα έχει ως εξής:

«Το άρθρο 3 της οδηγίας 98/5/ΕΚ έχει την έννοια ότι η εγγραφή ενός μοναχού της Εκκλησίας της Ελλάδος ως δικηγόρου στα μητρώα της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει αποκτήσει τον επαγγελματικό του τίτλο, προκειμένου να ασκεί εκεί το επάγγελμά του υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής, μπορεί να απαγορεύεται από τον εθνικό νομοθέτη, για τον λόγο ότι οι μοναχοί της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν δύνανται, κατά το εθνικό δίκαιο, να εγγράφονται στα μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων, επειδή δεν παρέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, ορισμένα απαραίτητα για την άσκηση της δικηγορίας εχέγγυα;».