Σελίδες

Thessaloniki video tour

28/6/17

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣΠΟΙΗΣΗ

Όν λογικόν, δημιουργικόν και συναισθηματικόν.

Ανιδιοτελές ενίοτε, αλλά πλειστάκις άπληστον.

Νούν και ευφυΐαν διαθέτον υψηλήν, αναπτύσσει πολιτισμούς.Θεωρεί δε εαυτόν απόλυτον κυρίαρχον του Κόσμου.

Ρυπαίνει και καταστρέφει παντοιοτρόπως το περιβάλλον.

Ωμής δε βίας μετερχόμενον, εξοντώνει ανθρώπους και λοιπά όντα,

Προσβάλλον και απορρίπτον ούτως την λογικήν του ύπαρξιν.

Όν εν τέλει βουλιμικόν, ματαιόδοξον και αυτοκαταστροφικόν.

Σώφρον κατά σκέψιν, αλλ´ εν τη πράξει πλειστάκις παράλογον.

Ανέστης Ν.Μωυσιαδης
Καρδιολόγος